Regulamin korzystania z Platformy zakupowej z dnia 1.03.2019

1. Definicje:

Terminy użyte w regulaminie oznaczają:

Regulamin - niniejszy Regulamin korzystania z Platformy zakupowej.

Platforma zakupowa - serwis internetowy o charakterze zamkniętym, prowadzony przez Operatora, w ramach którego organizowane są aukcje, przesyłane zapytania ofertowe, składane oferty handlowe oraz świadczone inne usługi związane z handlem.

Postępowanie zakupowe – Zapytanie, Aukcja oraz ogłoszenie publikowane na Platformie zakupowej.

Administrator Systemu – Logintrade S.A., z siedzibą we Wrocławiu, 53-680 Wrocław, ul. Braniborska 2/10, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000438056, NIP 8942953589, REGON 020811830.

Operator Platformy - LT Serwis sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-644 Warszawa, ul. Polna 48/11, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000311815, NIP 8992656072, REGON 020811361 – podmiot odpowiedzialny za kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności: przyjmowanie i obsługę zgłoszeń, komunikację z Dostawcą i Kupcem, zarządzaniem bazą Dostawców itd.

Aukcja - postępowanie, w którym Dostawcy składają kolejne korzystniejsze oferty (postąpienia), podlegające automatycznej klasyfikacji w oparciu o cenę lub inne parametry zdefiniowane przez Kupca na Platformie zakupowej.

Zapytanie ofertowe - zwrócenie się do dostawcy z zapytaniem o przestawienie warunków, informacji lub propozycji w odniesieniu do zawartych w zapytaniu potrzeb i warunków.

Użytkownik - podmiot, który zaakceptował warunki niniejszego Regulaminu i zarejestrował się w bazie dostawców Kupca, dla którego zostało utworzone Konto i tym samym uzyskał on dostęp do usług świadczonych w ramach Platformy zakupowej.

Kupiec - Użytkownik Platformy zakupowej, który przesyła zapytania ofertowe, zbiera oferty handlowe oraz organizuje aukcje elektroniczne.

Uczestnik aukcji - użytkownik występujący w roli Dostawcy lub Obserwatora w Aukcji.

Dostawca - Użytkownik do którego kierowane jest zapytanie ofertowe i który składa oferty handlowe lub bierze udział w Aukcjach w charakterze sprzedawcy towarów lub usług.

Obserwator - Użytkownik, który korzysta z Platformy zakupowej, nie biorący czynnego udziału w Aukcji.

Konto - prowadzone dla Użytkownika pod unikalną nazwą (login) i zabezpieczone hasłem konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane oraz informacje o jego działaniach w ramach Platformy zakupowej.

Oferta handlowa - oświadczenie woli Dostawcy złożone w terminie wyznaczonym przez Kupca na przyjmowanie ofert w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe na Platformie zakupowej.

Oferta w aukcji - oświadczenie woli Dostawcy złożone w toku Aukcji na Platformie zakupowej. Jeżeli w toku Aukcji Dostawca może złożyć wiele ofert, oferta złożona poprzednio przestaje wiązać w zakresie w jakim złożył on ofertę korzystniejszą.

Oferta - Oferta handlowa lub Oferta w aukcji.

2. Zasady korzystania z Platformy zakupowej :

 1. Udział w organizowanych Aukcjach lub składanie ofert w odpowiedzi na Zapytania ofertowe z wykorzystaniem Platformy zakupowej możliwy jest wyłącznie dla zarejestrowanych Użytkowników.
 2. Użytkownikiem może być osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która akceptuje postanowienia Regulaminu i dokona rejestracji na Platformie zakupowej.
 3. Rejestracja i udział w postępowaniach na Platformie zakupowej jest bezpłatny.
 4. Przedmiotem zapytania ofertowego, oferty handlowej oraz aukcji mogą być wyłącznie produkty i usługi nie będące w sprzeczności z prawem.
 5. Wszelkie działania utrudniające działanie lub powodujące destabilizację Platformy zakupowej są niedopuszczalne.

3. Aukcje i oferty w aukcji:

 1. Aukcje elektroniczne prowadzone na Platformie zakupowej nie są aukcjami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 2. Dostawca związany jest ostatnią ofertą handlową złożoną w trakcie aukcji elektronicznej bez względu na fakt przebicia tejże oferty przez innego Dostawcę.
 3. Dostawca jest związany treścią złożonej przez siebie Oferty w aukcji w terminie i na warunkach wskazanych w zasadach danej Aukcji.
 4. Rodzaj stosowanej Aukcji i zasady jej prowadzenia z wykorzystaniem Platformy zakupowej definiuje Kupiec, ustalając w szczególności:
  1. przedmiot Aukcji oraz wymagania dotyczące warunków realizacji,
  2. kryteria oceny ofert,
  3. termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia Aukcji,
  4. minimalne wysokości postąpień,
  5. termin i warunki związania ofertą,
  6. warunki udziału w Aukcji.
 5. Informacje, o których mowa wyżej będą dostępne dla Dostawców w zaproszeniu do aukcji elektronicznej.
 6. Instrukcja udziału w aukcji elektronicznej dostępna będzie w zaproszeniu do aukcji elektronicznej.
 7. W toku Aukcji prezentowana jest cena oferty lub punktowa ocena oferty złożonej przez Dostawcę oraz cena oferty lub punktowa ocena najkorzystniejszej złożonej oferty.
 8. Kupiec i Operator zastrzegają sobie prawo nieujawniania liczby, nazw Dostawców oraz biorących udział w Aukcji oraz wartości lub punktowej oceny ofert handlowych.
 9. Kupcowi przysługuje prawo zmiany warunków lub odwołania Aukcji przed jej rozpoczęciem oraz prawo unieważnienia lub odstąpienia od Aukcji, w całości lub części, również po jej zakończeniu oraz prawo zakończenia Aukcji bez dokonania wyboru.
 10. Kupiec zastrzega sobie prawo do ostatecznego wyboru Dostawcy. Zakończenie Aukcji nie jest równoznaczne z udzieleniem przybicia.
 11. Aukcje prowadzone są w cenach netto lub brutto – zasady i warunki składania Ofert określa Kupiec.
 12. Kupiec zastrzega sobie prawo do nieodpowiadania na złożone oferty. Brak odpowiedzi w terminie związania ofertą oznacza, że oferta nie została przyjęta do realizacji.

4. Zapytania ofertowe i oferty handlowe:

 1. Dostawca jest związany treścią złożonej przez siebie Oferty handlowej w terminie i na warunkach wskazanych w Zapytaniu ofertowym.
 2. Kupcowi przysługuje prawo, w każdym czasie, zmiany warunków lub odwołania lub odstąpienia lub unieważnienia w całości lub w części zapytania ofertowego zgłoszonego z wykorzystaniem Platformy zakupowej.
 3. Kupiec decyduje o możliwości zmiany ofert handlowych złożonych przez Dostawców przed upływem terminu składania ofert.
 4. Oferty złożone po upływie terminu składania mogą nie być brane pod uwagę przy wyborze ofert.
 5. Oferty handlowe składane są w cenach netto lub brutto – zasady i warunki składania Ofert określa Kupiec.
 6. Kupiec zastrzega sobie prawo do nieodpowiadania na złożone oferty. Brak odpowiedzi w terminie związania ofertą oznacza, że oferta nie została przyjęta do realizacji.
 7. Kupiec zastrzega sobie prawo do ostatecznego wyboru Dostawcy.

5. Zatwierdzanie wyników wyboru ofert, podstawa realizacji:

 1. Wyniki wyboru ofert podlegają zatwierdzeniu przez Kupca.
 2. Kupiec zastrzega sobie prawo unieważnienia w całości lub części przeprowadzonego postępowania w przypadku, gdy:
  1. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Kupiec przeznaczył na sfinansowanie zamówienia,
  2. złożenie zamówienia nie leży w interesie Kupca,
  3. postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
 3. O wynikach wyboru ofert Dostawcy zostaną powiadomieni drogą elektroniczną.
 4. Podstawą realizacji przyjętej oferty będzie umowa podpisana przez Kupca lub pisemne zamówienie przesłane Dostawcy w terminie związania ofertą.
 5. Dostawcy nie przysługuje prawo odwołania się od wyników wyboru ofert oprócz sytuacji, gdy zostało to inaczej zdefiniowane w dokumentacji dotyczącej Postępowania zakupowego.

6. Zobowiązania i odpowiedzialność Operatora:

 1. Operator świadczy nieprzerwanie usługi udostępniania Platformy zakupowej z wyjątkiem przerw technicznych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania serwisu.
 2. Operator zobowiązuje się o poinformowaniu wszystkich Użytkowników w przypadku wprowadzenia dodatkowych usług płatnych na Platformie zakupowej i nie naliczania żadnych opłat bez zamówienia usługi ze strony Użytkowników.
 3. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Operator nie odpowiada za szkody powstałe w związku z niniejszym Serwisem lub jego użytkowaniem bądź niemożnością użytkowania przez któregokolwiek z Użytkowników lub w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w operacji lub przekazie, wirusem komputerowym, awarią linii lub systemu.
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach serwisu ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych w wyniku aukcji lub złożonych ofert handlowych, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu.
 5. Operator w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. jakość, bezpieczeństwo lub legalność dostarczanych przez Dostawców towarów lub usług,
  2. prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników,
  3. niezawarcie przez Użytkowników umowy,
  4. utrudnienia lub niemożność uczestniczenia w aukcji lub złożenia oferty z przyczyn niezależnych od Operatora,
  5. szkody powstałe z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów zawartych za pośrednictwem Platformy zakupowej, jak również szkody powstałe wskutek działań lub zaniechań innych Użytkowników.
 6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie przez Dostawcę osobom trzecim nazwy konta i hasła dostępu do Platformy zakupowej.
 7. Operator nie jest stroną w zakresie umów zawieranych pomiędzy Kupcami i Dostawcami a w szczególności nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie roszczenia Użytkowników, którzy zawarli umowę w wyniku aukcji lub na podstawie wysłanych zapytań ofertowych oraz złożonych ofert handlowych prowadzonych przy użyciu Platformy zakupowej.
 8. Operator nie jest instytucją właściwą do rozstrzygania sporów pomiędzy Kupcem a Dostawcą.
 9. Spory pomiędzy Dostawcami a Operatorem rozstrzygane będą przez sądy właściwe dla miasta Wrocławia.

7. Ochrona danych w zakresie przetwarzania przez Kupca:

 1. Administratorem danych osobowych w zakresie rozpatrzenia ofert Użytkowników jest Kupiec.
 2. W sprawach związanych z ochroną danych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, adres e-mail: ochronadanych@logintrade.com.pl.
 3. Dane Użytkowników są przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej przez nich przy okazji rejestracji wyłącznie w celu zapewnienia rozpatrzenia oferty.
 4. Administrator nie przewiduje udostępniania przetwarzanych danych podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych prawem.
 5. Dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do wykonania usługi, chyba że co innego wynika z przepisów prawa.
 6. Dane osobowe podawane są przez Użytkownika dobrowolnie, jednak ich podanie jest niezbędnym warunkiem do korzystania z Platformy zakupowej.
 7. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania poprawiania.
 8. Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.
 9. Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Użytkownik ma prawo zgłoszenia skargi do organu nadzorczego.
 11. Administrator nie umożliwia korzystania z usług wskazanych w niniejszym Regulaminie anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu.
 12. Administrator zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.) oraz przepisów krajowych.

8. Ochrona danych osobowych w zakresie przetwarzania przez Administratora Systemu i Operatora:

 1. W zakresie dotyczącym zarządzania platformą zakupową, wobec danych Dostawców, Kontrahentów oraz Klientów Kupca zarejestrowanych na Platformie Zakupowej administratorem jest Logintrade S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Administrator Systemu), adres e-mail: kontakt@logintrade.pl, który powierza przetwarzanie danych LT Serwis sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Operator Platformy).
 2. W sprawach związanych z ochroną danych w zakresie przetwarzania ich przez Logintrade S.A. i LT Serwis sp. z o.o. należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, adres e-mail: ochronadanych@logintrade.com.pl.
 3. Dane Użytkowników są przetwarzane przez Logintrade S.A. i LT Serwis sp. z o.o. na podstawie zgody wyrażonej przez nich przy okazji rejestracji wyłącznie w celu zapewnienia funkcjonalności platformy zakupowej Kupca.
 4. Administrator nie przewiduje udostępniania przetwarzanych danych podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych prawem.
 5. Dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do wykonania usługi, chyba że co innego wynika z przepisów prawa.
 6. Dane osobowe podawane są przez Użytkownika dobrowolnie, jednak ich podanie jest niezbędnym warunkiem do korzystania z Platformy zakupowej.
 7. Wobec danych przetwarzanych przez Logintrade S.A. Użytkownikowi przysługują wszystkie prawa przewidziane w pkt 7 ust. 7-10.
 8. Logintrade S.A.. z siedzibą we Wrocławiu sprawuje funkcje Administatora Systemu zakupowej i realizuje zadania związane z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania Platformy zakupowej.
 9. LT Serwis z siedzibą w Warszawie sprawuje funkcje Operatora Platformy i realizuje zadania związane z przetwarzaniem danych osobowych w ramach funkcjonowania Platformy zakupowej.

9. Tajemnica przedsiębiorstwa:

 1. Kupiec zastrzega, iż wszelkie informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa Kupca lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą dla Kupca, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, lecz udostępnione Użytkownikowi w związku z korzystaniem z Platformy zakupowej stanowią prawnie chronioną tajemnicę przedsiębiorstwa Kupca, chyba że Użytkownik i Kupiec postanowią inaczej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

10. Postanowienia końcowe:

 1. Regulamin staje się wiążący dla Użytkownika z chwilą zarejestrowania się w bazie dostawców Kupca i utworzenia Konta na Platformie zakupowej.
 2. Operator może zawiesić na czas określony albo nieokreślony Konto w przypadku, gdy działania Użytkownika naruszają postanowienia Regulaminu, negatywnie wpływają na wizerunek serwisu lub w inny sposób szkodzą Operatorowi lub Kupcowi.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy oraz przepisy wykonawcze wydane na ich podstawie.